Projektovanje svih vrsta objekata

Ekipe naših inženjera, uz saradnju sa partnerima, su specijalizovane za izradu svih vrsta projekata:

 • Projektovanje poslovnih objekata različitih namena;
 • Projektovanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
 • Projektovanje industrijskih objekata i postrojenja;

Projektovanje objekata sastoji se u izradi svih vrsta tehničke dokumentaciju prema konkretnim potrebama, i to:

 1. Generalni projekat (GNP)
 2. Idejno rešenje (IDR)
 3. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
 4. Projekat za izvođenje (PZI)
 5. Projekat izvedenog objekta (PIO)

Projektovanju se pristupa nakon pribavljanja Lokacijskih uslova. Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta (IDP), odnosno projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i projekta za izvođenje (PZI), kao i podatke o:

 1. broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;
 2. nazivu planskog dokumenta, odnosno planskom dokumentu i urbanističkom projektu na osnovu kojeg se izdaju lokacijski uslovi i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela;
 3. uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu;
 4. podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti pre građenja;
 5. druge uslove u skladu sa posebnim zakonom.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs